සිහින ගෙනෙන සරසවිය

Authors
 • avatar
  Name
  R. M. Nithya Sewwandi
  HS/2019/0611
  Subject
  දර්ශනය සාමාන්‍යයවේදී
  Year
  පළමු වසර

දකින්නට සිහිනයක්
වෙර දරයි දින ගනන්
දිරිය ගෙන මා සිතට
මගේ ලොව ජය ගන්න

දිවා රෑ නිදි නැතිව
වැළපෙමින් හිනැහෙමින්
පොරබදයි පොත් සමඟ
සැනසිල්ගල් නිදන්නට

නුඹ සිතෙන් මවන ලෙස
දක්ශයෙක් නොවෙමු, මම නමුත් හැම විට දකිමි
සිහිනයක් සඵල වන

නිදි නැතිව, දින ගනිමි
සැබෑවක් කර ගන්න
දෑස් මානේ මැවෙන
සිහිනවල සැරිසරන අරුමැසිය
“සරසවිය”