‎රෝගිනිය හා රාගිනිය

Authors
 • avatar
  Name
  G. M. K. N. Gajasinghe
  HS/PC19/0019
  Subject
  සාමය සහ ගැටුම් නිරාකරණය
  Year
  පළමු වසර

කොම්බුව
හල්කිරීම
සිදුකළ
සමාන කිරීම
රෝගීවූ
රාගිනියක්
බිහිකළ බව!!